سیستم کنفرانس
کارفرما: کارخانه نوبافت شادیلو ن
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر فریمان
پروژه: طراحی و اجرا سیستم کنفرانس دیجیتا ل
در سیستم کنفرانس از محصولات کنفرانس ساخت ایران مارک صمیم تک مدل Bls4516 استفاده شده است که سیستم کنفرانس دیجیتال،دارای نمایشگر بر روی کنسول و قابلیت اتوتراکنیک می باشد.