سالن همایش هتل نماز مشهد
سامانه صوتی
کارفرما: شرکت زیتا سازه رایمند خراسان
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشه د
پروژه: طراحی و اجرای سیستم صوتی سالن همای ش
درسیستم صوت سالن همایش از باند های پسیوکمپانی Alto به همراه آمپلی فایر کمپانی پاورسافت ایتالیا ،میکسیر کمپانی Allen&heath انگلستان و میکفروفون های سیم دار شور استفاده شده است.