سیستم کنفرانس
کارفرما: شهرداری منطقه 12 مشهد
مکان پروژه: خراسان رضو ی
پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنفرانس مجموعه از کنفرانس های شرکت d&d استفاده شده است.