سیستم صوت

نمایش تصویر

کارفرما: لشکر ۷۷ ثامن الائمه (ع)

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرا سیستم صوت و نمایش تصویر

در سیستم صوت مسجد از ۸ عدد باند پسیو کمپانی FBT مدل XLITE استفاده شده است.

در سیستم نمایش تصویر از دیتا پرژکتور مارک EPSON به همراه پرده نمایش موتورهایی استفاده شده است.