سامانه صوتی

سیستم کنفرانس

کارفرما: شهرداری مشهد

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: در سیستم کنفرانس های دیجیتال کمپانی BKR با قابلیت اتوتراکینگ استفاده شده است.

در سیستم صوت از بلندگو های اکتیو کمپانی ICON استفاده شده است.