سامانه صوتی
کارفرما: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بردسکن
مکان پروژه: خراسان رضوی – شهرستان بردسکن
پروژه: در سیستم صوت سالن همایش از چهار عدد بلندگوی پسیو طرح مونتاربو استفاده شده است.