سیستم کنفرانس دیجیتال

کارفرما: شرکت مخابرات خراسان رضوی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنفرانس

در این سالن کنفرانس از سیستم کنفرانس دیجیتال RCF سری Forum 6000 استفاده شده است.