سیستم کنفرانس دیجیتال

سیستم ضبط تصویر

کارفرما: شرکت مخابرات خراسان رضوی

مکان پروژه: خراسان رضوی – شهر مشهد

پروژه: طراحی و اجرای سیستم کنفرانس و ضبط تصویر خودکار

در سالن کنفرانس 25 نفره مرکز ویدیو کنفرانس شرکت مخابرات خراسان رضوی ار سیستم کنفرانس دیجیتال سری Forum 6000 کمپانی RCF ایتالیا بهره گرفته شده است، با عنایت به نیاز کارفرما ، کنترل جلسه ی کنفرانس به کمک نرم افزار RCF Fsw با کامپیوتر صورت می پذیرد. استفاده از دوربین روباتیک Sony و اتصال آن به سیستم کنفرانس امکان مستند سازی تصویر خودکار را فراهم می آورد.